2. Բարեկարգ Երևան

 

ա) բարեկարգ փողոց

 

Լավ Երևան 2009-2013 թթ.

 

• Շուրջ 50 խճուղիների, պողոտաների և փողոցների` ներառյալ մայթերի, եզրաքարերի, դիտահորերի ամբողջական հիմնանորոգում

• Ավելի քան 30 փողոցների վերակառուցում և հողային ծածկի ասֆալտապատում

• Փողոցների և մայթերի շուրջ 4 մլն քառ. մետր ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգում

• Կամրջային կառուցվածքների վերականգնում և պահպանում (Դավիթաշենի, Գ.Նժդեհի)

• Թվով 14 վերգետնյա անցումների կառուցում:

 

Ավելի լավ Երևան 2013-2017 թթ.

 

• Քաղաքային նշանակության մայրուղիների հիմնանորոգում, հողային ծածկույթով ճանապարհների վերակառուցում և ասֆալտապատում

• Թեքահարթակների կառուցում

• Հենապատերի վերանորոգում

• Վերգետնյա և ստորգետնյա անցումների կրկնապատկում

• Փողոցների և մայթերի ասֆալտբետոնե և սալիկապատ ծածկի վերանորոգման աշխատանքների շարունակում

• Քարաթափման կանխարգելիչ միջոցառումների ծրագրեր:

 

բ) բարեկարգ շենք ու բակ

 

Լավ Երևան 2009-2013 թթ.

 

• Վթարային պատշգամբների նորոգում

• Բազմաբնակարան 2650 շենքերի տանիքների հիմնանորոգում և վերանորոգում

• Թվով 423 բազմաբնակարան և հասարակական շենքերի ֆասադների և թվով 144 կամարանցումների վերանորոգում ու գունազարդում

• Բազմաբնակարան շենքերի 3430 մուտքերի և 950 վերելակների վերանորոգում

• Շուրջ 70% բակային տարածքների ասֆալտբետոնե ծածկի վերականգնում

• Թվով 800 բակային տարածքներում մանկական խաղահրապարակների կառուցում

• Ավելի քան 30 մինիֆուտբոլի դաշտերի կառուցում:

 

Ավելի լավ Երևան 2013-2017 թթ.

 

• Բակային տարածքների ասֆալտբետոնե ծածկի 100% վերականգնում

• Նոր մանկական խաղահրապարակների և ֆուտբոլի դաշտերի կառուցում

• Շենքերի ֆասադների և կամարանցումների մաքրում, նորոգում և գունազարդում

• Շենքերի ջերմամեկուսացում, էներգաօգտագործման արդյունավետության բարձրացում

• Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի, վերելակների, տանիքների հիմնանորոգման և վերանորոգման շարունակականության ապահովում

• Պատշգամբների վերանորոգում:

 

16