3. Մաքուր և կանաչ Երևան

 

Լավ Երևան 2009-2013 թթ.

 

• Մաքրության և աղբահանության համալիր ծրագրի իրականացում

• Սանմաքրման ժամանակակից տեխնիկայի ձեռք բերում

• Քաղաքի հանրային և բակային տարածքներում մեծ և փոքր աղբամանների տեղադրում

• Երևանի քաղաքային տնկարանի ընդլայնում և ջերմատան կառուցում (5000քմ)

• Թվով 18 զբոսայգիների և պուրակների ստեղծում և վերականգնում (ընդհանուր 13.3 հա տարածք)

• Ջրավազանների և շատրվանների ամբողջական վերականգնում և ավելացում

• Ավելի քան 70 կմ երկարությամբ ոռոգման ցանցի նորոգում և ընդլայնում

• Ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքի ավելացում (20 հա)

• Սիզամարգային խոտածածկի ավելացում և ձևավորում (61 հա)։

 

Ավելի լավ Երևան 2013-2017 թթ.

 

• Միջազգային չափանիշներին համապատասխան աղբահան, փողոցները մաքրող և լվացող, ձնահավաք մեքենաների ձեռք բերում և շահագործում

• Աղբի տեսակավորման, վերամշակման ձեռնարկության հիմնում

• Նոր այգիների հիմնադրում և զբոսայգիների վերականգում

• Կանաչ տարածքների վերականգնման շարունակականություն

• Ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքի ավելացում

• Ոռոգման ցանցի ընդլայնման, նորոգման շարունակականության ապահովում

• Ծաղկապատման և սիզամարգային խոտածածկ տարածքների ավելացում

• Անտառվերականգնման ծրագիր` Եռաբլուրի և Փարոսի բլուրի տարածքի, Հաղթանակի զբոսայգու և Ծիծեռնակաբերդի անտառպուրակային վերականգնում:

 

17